ITBPS.PL Sp. z o.o.

Repozytorium Dokumentów

Bazowy moduł systemowy, stanowi jedno wiarygodne źródło wiedzy i zarazem archiwum dokumentów, w którym zapisywane są dokumenty zarówno papierowe jak i elektroniczne. W ramach Repozytorium Dokumentów znajdują się moduły: e-Faktury oraz e-Deklaracje, które rozszerzają funkcjonalność Repozytorium.
Funkcje Repozytorium Dokumentów (bez e-Faktur i e-Deklaracji) w zakresie zarządzania dokumentami:

 • przechowywanie faktur elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • przechowywanie w formie elektronicznej kopii faktur papierowych
 • przechowywanie zamówień własnych i obcych
 • przechowywanie deklaracji ZUS
 • automatyczna archiwizacja, co pozwala na łatwe odszukanie dokumentów w systemie oraz skrócenie czasu dotarcia do informacji źródłowej.

Funkcje modułu Forte e-Faktury, poszerzające funkcjonalność Repozytorium Dokumentów:

 • przygotowanie oraz rejestrowanie umów zawierających zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. W module zostały zamieszczone gotowe formularze umowy zawierającej zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, przegotowane przez Kancelarię PricewaterhouseCoopers specjalnie pod kątem tego rozwiązania
 • wystawianie faktur elektronicznych dla kontrahentów, którzy wyrazili na to zgodę.
 • podpisywanie faktur elektronicznych z wykorzystaniem:
  - podpisu elektronicznego,
  - bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  - pieczęci elektronicznej
 • automatyczne wysyłanie podpisanych faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w zawartej z kontrahentem umowie.
 • import faktur elektronicznych do systemu finansowo-księgowego, co znacznie skraca proces dekretacji dokumentów oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.
 • weryfikację otrzymanych dokumentów elektronicznych pod względem autentyczności pochodzenia oraz integralności treści.

Funkcje modułu Forte e-Deklaracje, poszerzające funkcjonalność Repozytorium Dokumentów:

 • generowanie deklaracji w postaci elektronicznej
 • podpisywanie ich z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r, Nr 130, poz. 1450 ze zm.) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (nazywanego podpisem kwalifikowanych).
 • wysyłanie do Urzędów Skarbowych za pośrednictwem do platformy e Deklaracje Ministerstwa Finansów.
 • automatyczne pobieranie urzędowego potwierdzenia odbioru